HOME PAGE

Learn Brief description about Annamayya and other information.

Learn Lyrics in Telugu and English script

Learn and Enjoy the lyrics in Telugu and English scripts.

Annamayya Videos

Enjoy and Practice Annamayya video songs.

Annamayya Audio Songs

Listen and Enjoy Annamayya Audio Songs.

Devotional Songs

Enjoy listening devotional/sanskrit songs.

Learn English Vocabulary & Help the Poor| Vocaulary |<><><><><>Free download annamayya annamacarya top popular audio video songs lyrics music sung by bala subrahmanyam murali krishna prasad mangalampalli priya sisters nitya santoshini sobha raju SP sailaja etc

ilavElpitaDE iMdarikini mari - ఇలువేల్పితడే ఇందరికిని మరి


ఇలువేల్పితడే ఇందరికిని మరి
పలువేల్పులతో పనియికనేలా

కమలారమణుని కరుణేకాదా
అమరులు గొనియెడియమృతము
అమితపు శ్రీహరియాధారముగాదా
నెమకేటి ప్రాణులు నిలిచిన భూమి

దనుజాంతకు బొడ్డుతామెర కాదా
జననకారణము సర్వమునకు
మనికై హరిసతిమహిమే కాదా
నినుపై భువిలో నిండినసిరులు

యితనికొడుకు రచనింతాఁగాదా
సతులపతుల సంసారరతి
గతిశ్రీవేంకటపతిలోకమె వు-
న్నతివైకుంటపునగరపుముక్తి


ilavElpitaDE iMdarikini mari
paluvElpulatO paniyikanElA

kamalAramaNuni karuNEkAdA
amarulu goniyeDiyamRtamu
amitapu SrIhariyAdhAramugAdA
nemakETi prANulu nilichina bhUmi

danujAMtaku boDDutAmera kAdA
jananakAraNamu sarwamunaku
manikai harisatimahimE kAdA
ninupai bhuvilO niMDinasirulu

yitanikoDuku rachaniMtA@MgAdA
satulapatula saMsArarati
gatiSrIvEMkaTapatilOkame vu-
nnativaikuMTapunagarapumukti

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

hari nI mayamE aMtAnu - Top/Popular/Annamayya/annamacarya/spiritual/devotional/traditional/songs/ lyrics/Audio/videos/telugu/english

హరి నీ మయమే అంతాను
అరసి నీకు శరణనియెద నేను

యెదుట నెవ్వరిక నే మాటాడిన
అది నీ ఘన నామాంకితమే
అదివో సకల శబ్దాఖ్యుడవని నిన్ను
పొదలి చదువులు పొగడీగాన

యెవ్వరి పొగడాని యెక్కడ నుండిన
నివ్వటిల్లనది నీ రూపే
నెవ్వదీర నిదె నిను విశ్వరూపుడు
యెవ్వల నని శ్రుతులెంచీగాన

భావన యిది నీ బ్రహ్మాత్మకమే
శ్రీవేంకటేశ నాచింతయిదే
ఆవల నిను సర్వాంతర్యామెని
దేవ శాస్త్రములు తెలిపీగాన


hari nI mayamE aMtAnu
arasi nIku SaraNaniyeda nEnu

yeduTa nevvarika nE mATADina
adi nI ghana nAmAMkitamE
adivO sakala SabdAkhyuDavani ninnu
podali chaduvulu pogaDIgAna

yevvari pogaDani yekkaDa nuMDina
nivvaTillanadi nI rUpE
nevvadIra nide ninu viSwarUpuDu
yevvala nani SrutuleMchIgAna

bhAvana yidi nI brahmAtmakamE
SrIvEMkaTESa nAchiMtayidE
Avala ninu sarwAMtaryAmeni
dEva SAstramulu telipIgAna

Tuned and sung by: Sri Balakrishnaprasad

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

evvaDerugunu mIyettulu - Top/Popular/Annamayya/annamacarya/spiritual/devotional/traditional/songs/ lyrics/Audio/videos/telugu/english


ఎవ్వడెరుగును మీయెత్తులు
మువ్వంక మెరసె మీ ముఱిపెమయ్య

సొలపుల నిన్నాపె చూచీనీ
నలుగడ నీవేల నవ్వేవు
తెలియవు మాకు మీ తెఱగులు
బలిమిని యెట్టయినా బతుకరయ్యా

విరులనాపె నిన్ను వేసీనీ
కెరలి బొమ్మల జంకించేవు
సరిగానము మీ చందములు
పరిపరి విధముల బ్రదుకరయ్యా

పెనగి ఆపె నిన్ను పిలిచీనీ
యెనసితివి శ్రీవేంకటేశ్వరుడా
నను నేలితివిటు నయమునను
పనివడి యిట్లానే బ్రదుకరయ్య

evvaDerugunu mIyettulu
muvvaMka merase mI mu~ripemayya

solapula ninnApe chUchInI
nalugaDa nIvEla navvEvu
teliyavu mAku mI te~ragulu
balimini yeTTayinA bratukarayyA

virulanApe ninnu vEsInI
kerali bommala jaMkiMchEvu
sarigAnamu mI chaMdamulu
paripari vidhamula bradukarayyA

penagi Ape ninnu pilichInI
yenasitivi SrIvEMkaTESwaruDA
nanu nElitiviTu nayamunanu
panivaDi yiTlAnE bradukarayya


Sung by: Srirangam Gopalaratnam


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Sung by:Priya Sisters

ekkaDi narakamu ekkaDimRutyuvu - Top/Popular/Annamayya/annamacarya/spiritual/devotional/traditional/songs/ lyrics/Audio/videos/telugu/english


ప|| ఎక్కడి నరకము ఎక్కడిమృత్యువు మాకు
దక్కి నీదివ్య నామామృతము చూరగొంటిమి

చ|| తమితో శ్రీపతి దాసుల చేరినప్పుడే
యమ కింకర భయము లణగి పోయె
జమళి నీ యాయుధ లాంఛనము మోచినప్పుడే
అమర కాలదండము లవియెల్ల బొలిసె

చ|| మును నీ నగరిత్రోవ మొగమైన యప్పుడే
ఘన యామ్య మార్గము కట్టువడియె
ఒనర నీ తిరుపతి నొకరాత్రి వున్నపుడే
కనలు కాలసూత్రాది ఘాతలెల్ల పూడె

చ|| యెడరై నీమంత్రజపము యెంచుకొన్న
యపుడే కడు చిత్రగుప్తుని లెక్కలుగ చే-
వడిగా వేంకటేశ్వర మీశరణమనగ
అడరి వైకుంఠము మా యరచేత నిలిచె


pa|| ekkaDi narakamu ekkaDimRutyuvu mAku
dakki nIdivya nAmAmRutamu cUragoMTimi

ca|| tamitO SrIpati dAsula cErinappuDE
yama kiMkara Bayamu laNagi pOye
jamaLi nI yAyudha lAMCanamu mOcinappuDE
amara kAladaMDamu laviyella bolise

ca|| munu nI nagaritrOva mogamaina yappuDE
Gana yAmya mArgamu kaTTuvaDiye
onara nI tirupati nokarAtri vunnapuDE
kanalu kAlasUtrAdi GAtalella pUDe

ca|| yeDarai nImaMtrajapamu yeMcukonna
yapuDE kaDu citraguptuni lekkaluga cE-
vaDigA vEMkaTESvara mISaraNamanaga
aDari vaikuMThamu mA yaracEta nilice

composed and sung by: Nukala chinasatyanarayana


eMta vaDEya nidEmammA - Top/Popular/Annamayya/annamacarya/spiritual/devotional/traditional/songs/ lyrics/Audio/videos/telugu/english


ఎంత వడేయ నిదేమమ్మా
దొంతిరతులకు నెదురు చూచీని

అలికులవేణి అంబుజపాణి
కలికిమగువ రాగదవమ్మా
మలయజగంధి మదన విలాసిని
కలయికకు పతిగాచుకున్నాడు

సామజగమనా చక్కెరబొమ్మా
కామిని యిక రాగదవమ్మా
భూ(భా?)మాతిలకమ పసిడి సలాకా
నీమగడదివో నిలుచుకున్నాడు

వొడికపు నెలతా వొప్పుల కుప్పా
కడకల సతి రాగాదవమ్మా
గుడిగొని తెరలో గూడెనిన్నప్పుడు
యెడయక శ్రీవేంకటేశుదున్నాడు


eMta vaDEya nidEmammA
doMtiratulaku neduru chUchIni

alikulavENi aMbujapANi
kalikimaguva rAgadavammA
malayajagaMdhi madana vilAsini
kalayikaku patigAchukunnADu

sAmajagamanA chakkerabommA
kAmini yika rAgadavammA
bhUmAtilakama pasiDi salAkA
nImagaDadivO niluchukunnADu

voDikapu nelatA voppula kuppA
kaDakala sati rAgAdavammA
guDigoni teralO gUDeninnappuDu
yeDayaka SrIvEMkaTESudunnADuTuned&Sung by:Balakrishna Prasad

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

eduTa nevvaru lEru - ఎదుట నెవ్వరు లేరు

ప|| ఎదుట నెవ్వరు లేరు యింతా విష్ణుమయమే వదలక హరిదాసవర్గమైనవారికి

చ|| ముంచిన నారాయణమూర్తులే యీజగమెల్ల అంచితనామములే యీయక్షరాలెల్లా
పంచుకొన్న శ్రీహరిప్రసాద మీరుచులెల్లా తెంచివేసి మేలు దా దెలిసేటివారికి

చ|| చేరి పారేటినదులు శ్రీపాదతీర్థమే భారపుయీ భూమితని పాదరేణువే
సారపుగర్మములు కేశవుని కైంకర్యములే ధీరులై వివేకించి తెలిసేటివారికి

చ|| చిత్తములో భావమెల్లా శ్రీవేంకటేశుడే హత్తినప్రకృతి యెల్లా నాతనిమాయే
మత్తిలి యీతనికంటే మరి లేదితరములు తిత్తిదేహపుబ్రదుకు తెలిసేటివారికి


pa|| eduTa nevvaru lEru yiMtA viShNumayamE vadalaka haridAsavargamainavAriki

ca|| muMcina nArAyaNamUrtulE yIjagamella aMcitanAmamulE yIyakSharAlellA
paMcukonna SrIhariprasAda mIruculellA teMcivEsi mElu dA delisETivAriki

ca|| cEri pArETinadulu SrIpAdatIrthamE BArapuyI BUmitani pAdarENuvE
sArapugarmamulu kESavuni kaiMkaryamulE dhIrulai vivEkiMci telisETivAriki

ca|| cittamulO BAvamellA SrIvEMkaTESuDE hattinaprakRuti yellA nAtanimAyE
mattili yItanikaMTE mari lEditaramulu tittidEhapubraduku telisETivAriki

Sung by:Balakrishna Prasad

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


External Link:

http://annamayya-u.blogspot.com/2010/08/eduta-nevvaru.html

chali gAli vEDEla challIne kappurapu - Top/Popular/Annamayya/annamacarya/spiritual/devotional/traditional/songs/ lyrics/Audio/videos/telugu/english


చలి గాలి వేడేల చల్లీనే కప్పురపు
మలయజము తానేల మండీనే

పాపంపు మననేల పారీనే నలుగడల
చూపేల నలువంక జూచీనే
తాపంపు మేనేల తడవీనే పూవింటి
తూపేల చిత్తంబు దూరీనే

వాయెత్తి చిలుకేల వదరీనె పలుమారు
కోయిలలు దామేల గొణిగీనే
రాయడికి నలులేల రసీనే మాతోను
కాయజుడు తానేల కసరీనే

ఏకాంతమునేల యెదురైతినే తనకు
లోకాధి పతికేల లోనైతినే
చేకొనిదే మన్నించె శేషాద్రి వల్లభుడు
పైకొనిదె మమ్మేల పాలించెనే


chali gAli vEDEla challIne kappurapu-
malayajamu tAnEla mandEnE

pApapu manasEla pAreene nalugadala
choopela naluvanka joocheenE
tApaMpu mEnEla taDaveenE poovinti-
toopEla cIttaMbu doorenE

vAYetti cilukela vadareene palumaru
kOyilalu daamEla goNageenE
raayadiki nalulEla raaseene maa tonu
kaayajujudu tAnEla kasareenE

EkaMtamunela yeduraitine tanaku
lOkAdhipatikEla LonaitinE
cEkonide manninchi SeshAdri Vallabhudu
paikonide mammeela pAlinchenE

Sung by:Vanijayaram

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

bApu bApu kRshNa bAlakRshNA - Top/Popular/Annamayya/annamacarya/spiritual/devotional/traditional/songs/ lyrics/Audio/videos/telugu/english


బాపు బాపు కృష్ణ బాలకృష్ణా
బాపురే నీ ప్రతాప భాగ్యము లివివో

బాలుడవై రేపల్లె పాలు నీవారగైంచ
పాల జలనిధి యెంత భయపడెనో
ఆలించి తొదలుమాట లాడనేర్చుకొనగ
యీలీల నసురసతు లెంత భ్రమసిరో

తప్పటడుగులు నీవు ధరమీద పెట్టగాను
తప్పక బలీంద్రుడేమి దలచినాడో
అప్పుదే దాగిలిముచ్చు లందరితో నాడగాను
చెప్పేటివేదాలు నిన్ను జేరి యెంత నగునో

సందడి గోపికల చంకలెక్కి వున్ననాడు
చెంది నీవురము మీది శ్రీసతి యేమనెనో
విందుగ శ్రీవేంకటాద్రి విభుడవై యున్న నేడు
కందువైన దేవతల ఘనత యెట్టుండెనో

bApu bApu kRshNa bAlakRshNA
bApurE nI pratApa bhAgyamu livivO

bAluDavai rEpalle pAlu nIvAragaMchaga
pAla jalanidhi yeMta bhayapaDenO
AliMchi todalumATa lADanEruchukonaga
yIlIla nasurasatu leMta bhramasirO

tappaTaDugulu nIvu dharamIda peTTagAnu
tappaka balIMdruDEmi dalachinADO
appudE dAgilimuchchu laMdaritO nADagAnu
cheppETivEdAlu ninnu jEri yeMta nagunO

saMdaDi gOpikala chaMkalekki vunnanADu
cheMdi nIvuramu mIdi SrIsati yEmanenO
viMduga SrIvEMkaTAdri vibhuDavai yunna nEDu
kaMduvaina dEvatala ghanata yeTTuMDenO

Sung by:TP Chakrapani

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Main Madine Mein Rahoon - Islam Special/Songs/Lyrics/Traditional/Spiritual/Religious/Classical/Top Rated/Channels/Sanskrit/Hindi

Main Madine Mein Rahoon (2008)
Music: Raju Khan

Main Madine Mein Rahoon


Main Madine Mein Rahoon [15:35]

Artist(s): Jameel Anwar Sabri Qawwal Firozabadi
Lyricist: Sarfaraaj

Wo Nabi Humko Mila Hai [15:46]

Artist(s): Jameel Anwar Sabri Qawwal Firozabadi
Lyricist: Wahid Haira

Kalma Shahid Hai [18:28]

Artist(s): Jameel Anwar Sabri Qawwal Firozabadi
Lyricist: Shahid Akhtar

De Saja Ya Baksh De [10:32]

Artist(s): Jameel Anwar Sabri Qawwal Firozabadi
Lyricist: Umar Azaad


link:
R A A G A

Evening Mantras - Top,popular,devotional,spiritual,traditioal,partiotic,love,pop,remix,ghazal,music,lyrics, songs

Evening Mantras

Evening Mantras


Sandhya Vadhanam Kavacham [27:45]

Sarabheswara [24:13]

Link:
R A A G A

Transliteration : Tamil-Roman Character Mappings(Tamil - English) - 5

Transliteration : Malayalam-Roman Character Mappings(Malayalam - English) - 4

Transliteration : Kannada-Roman Character Mappings(Kannada - English) - 3

Transliteration : Telugu-Roman Character Mappings(Telugu - English) - 2

Transliteration : Devanāgarī-Roman Character Mappings(Hindi - English) - 1

Saptvaar Aarti Mala - Diwali Special Songs/Top,popular,devotional,spiritual,traditioal,partiotic,love,pop,remix,ghazal,music,lyrics, songs

Saptvaar Aarti Mala

ARTISTs: Rattan Mohan Sharma

Saptvaar Aarti Mala


Saptvaar Aarti [06:32]

Artist(s): Rattan Mohan Sharma


Ravivaar Aarti [05:17]

Artist(s): Rattan Mohan Sharma


Somvaar Aarti [05:20]

Artist(s): Rattan Mohan Sharma


Mangalvaar Aarti [04:33]

Artist(s): Rattan Mohan Sharma


Budhvaar Aarti [04:42]

Artist(s): Rattan Mohan Sharma


Brihaspativaar Aarti [06:17]

Artist(s): Rattan Mohan Sharma


Shukravaar Aarti [06:50]

Artist(s): Rattan Mohan Sharma


Shanivaar Aarti [04:30]

Artist(s): Rattan Mohan Sharma

Link:
http://www.raaga.com/channels/hindi/moviedetail.asp?mid=hd000133

Shri Laxmi Vandana - Diwali Special Songs/Top,popular,devotional,spiritual,traditioal,partiotic,love,pop,remix,ghazal,music,lyrics, songs

Shri Laxmi Vandana

Music: Nandu Honap

Shri Laxmi Vandana


Dhree Shukt [14:20]

Artist(s): Manhar Udhas
Lyricist: BP. Vyas


Shree Laxmi Gayatari [10:11]

Artist(s): Manhar Udhas
Lyricist: BP. Vyas


Shree Prabhu Shanti (Jaap) [23:55]

Artist(s): Manhar Udhas
Lyricist: BP. Vyas

Link:
http://www.raaga.com/channels/hindi/album/HD000425.html

Aarti Sangrah - Diwali Special Songs/Top,popular,devotional,spiritual,traditioal,partiotic,love,pop,remix,ghazal,music,lyrics, songs

Aarti Sangrah

Aarti SangrahJai Ganesh Jai Ganesh [02:30]

Artist(s): Ansuman Rai


Jai Lakshmi Mata [04:44]

Artist(s): Kumari Dhannawaz


Shish Ganga Ardhanga [03:40]

Artist(s): Ansuman Rai


Jai Jagadish Hare [04:20]

Artist(s): Kamal Kumar


Arti Sri Ramayan Ki [03:25]

Artist(s): Shiw Nandan


Arti Ki Jai Hanuman [02:54]

Artist(s): Kamal Kumar


Jai Santoshi Mata [02:40]

Artist(s): Shyamali Bose
Lyricist: Biswanath


Bigri Mere Banaa De [04:27]

Artist(s): Kumari Dhannawaz
Lyricist: Biswanath


Jai Jai Ganga Mata [02:24]

Artist(s): Shyamali Bose
Lyricist: Biswanath


Arti Kunj Bihari [04:27]

Artist(s): Shiw Nandan


Shree Yamuna Arti [03:03]

Artist(s): Namita


Shree Vaikuntha Nath Arti [02:46]

Artist(s): Amrik Singh


Shree Vaishno Devi Arti [02:52]

Artist(s): Kakuly


Shree Ramchandra Arti [02:23]

Artist(s): Shiw Nandan


Shree Badrinath Arti [02:53]

Artist(s): Amrik Singh


Shree Parbati Arti [02:30]

Artist(s): Namita


Shree Shitala Mata Arti [03:21]

Artist(s): Kakuly


Shree Shani Dev Arti [02:57]

Artist(s): Shiw Nandan


Shree Satyanarayan Arti [03:11]

Artist(s): Kamal Kumar

Link:
http://www.raaga.com/channels/hindi/moviedetail.asp?mid=HD000065

Aarti New - Diwali Special Songs/Top,popular,devotional,spiritual,traditioal,partiotic,love,pop,remix,ghazal,music,lyrics, songs

Aarti New

Aarti NewSaptvaar Aarti [06:30]

Artist(s): Rattan Mohan Sharma


Ravivaar Aarti [05:15]

Artist(s): Rattan Mohan Sharma


Somvaar Aarti [05:18]

Artist(s): Rattan Mohan Sharma


Mangalvaar Aarti [04:31]

Artist(s): Rattan Mohan Sharma


Budhvaar Aarti [04:40]

Artist(s): Rattan Mohan Sharma


Brihaspativaar Aarti [06:15]

Artist(s): Rattan Mohan Sharma


Shukravaar Aarti [06:48]

Artist(s): Rattan Mohan Sharma


Shanivaar Aarti [04:30]

Artist(s): Rattan Mohan Sharma


Shri Ganesh Aarti [06:58]

Artist(s): Sadhana Sargam


Shri Rama Aarti [03:11]

Artist(s): Sadhana Sargam


Shri Mahalakshmi Aarti [06:08]

Artist(s): Sadhana Sargam


Aarti Kijai Hanuman Lalaa Ki [10:11]

Artist(s): Pandit Rajan Mishra, Pandit Sajan Mishra


Shri Ganga Aarti [02:39]

Artist(s): Pandit Jasraj


Aarti Gajavandan Vinayak Ki [10:34]

Artist(s): Shruti Sadolikar


Aarti Kijai Shailsuta Ki [09:11]

Artist(s): Shruti Sadolikar


Jai Shiv Omkara [04:18]

Artist(s): Rudra Roy, Indu Prakash, Sukriti Sen


Jai Ambe Gauri [07:07]

Artist(s): Rudra Roy, Indu Prakash, Sukriti Sen


Om Jai Lakshmi Ramana [05:21]

Artist(s): Rudra Roy, Indu Prakash, Sukriti Sen


Shri Rama Chandra Kripalu Bhajamana [06:21]

Artist(s): Ashit Desai, Hema Desai, Alap Desai


Link:
http://www.raaga.com/channels/hindi/moviedetail.asp?mid=HD000131

Ma Stuti - Aruna Sairam - Top,popular,devotional,spiritual,traditioal,partiotic,love,pop,remix,ghazal,music,lyrics, songs

Ma Stuti - Aruna Sairam

Ma Stuti - Aruna Sairam


Sarva Mangala Maangalaye [00:52]

Artist(s): Aruna Sairam

Kadgamaala Stotram [06:19]

Artist(s): Aruna Sairam

Jaago Thumi Jaago [04:54]

Artist(s): Aruna Sairam

Durga Chalisa [08:35]

Artist(s): Aruna Sairam

Mahishasuramardhini Stotram [12:09]

Artist(s): Aruna Sairam


Kadakadani Vandhili [15:06]

Artist(s): Aruna Sairam

Mahalakshmi Ashtotram [04:21]

Artist(s): Aruna Sairam

Baagyada Lakshmi Baramma [06:11]

Artist(s): Aruna Sairam

Saachire (Gujarathi) [07:15]

Artist(s): Aruna Sairam

Link:
http://www.raaga.com/channels/hindi/moviedetail.asp?mid=HD000093

Shri Laxmi Poojan - Deepawali Poojan - Top,popular,devotional,spiritual,traditioal,partiotic,love,pop,remix,ghazal,music,lyrics, songs

Shri Laxmi Poojan - Deepawali Poojan

Shri Laxmi Poojan Deepawali Poojan


Shri Laxmi Poojan [58:51]

Artist(s): Somth Sharma

Link:
http://www.raaga.com/channels/hindi/album/HD000661.html

Celebration Series - Deepavali (Vol 2) - Top,popular,devotional,spiritual,traditioal,partiotic,love,pop,remix,ghazal,music,lyrics, songs

Celebration Series - Deepavali (Vol 2)


Celebration Series - Deepavali (Vol 2)Ghar Ghar Aangam Hota Badhayi [10:38]

Artist(s): Shubha Mudgal


Dhanteras Din Ati Sukhdai [05:15]

Artist(s): Shubha Mudgal


Doodh So Snaan Karo Manmohan [08:16]

Artist(s): Shubha Mudgal


Aaj Diwari Mangalchar [05:37]

Artist(s): Shubha Mudgal


Shubh din Aaj Diwari [10:52]

Artist(s): Shubha Mudgal


Aaj Dipat Divya Deepmalika [09:35]

Artist(s): Shubha Mudgal


Paansa Khelat hain Piya Pyaari [08:03]

Artist(s): Shubha Mudgal

Link:
http://www.raaga.com/channels/hindi/moviedetail.asp?mid=HD000141

Celebration Series - Deepavali (Vol 1) - Top,popular,devotional,spiritual,traditioal,partiotic,love,pop,remix,ghazal,music,lyrics, songs

Celebration Series - Deepavali (Vol 1)

Celebration Series - Deepavali (Vol 1)Shree Ganapati Gajanan [09:49]

Artist(s): Rajan, Sajan Mishra


Jai Bhagwati Devi Namo Vara De [09:04]

Artist(s): Rajan, Sajan Mishra


Maanat Parva Diwari Kau Sukh [11:37]

Artist(s): Rajan, Sajan Mishra


Aaj Nhao Mere Kunwar Kanhaiyya [11:38]

Artist(s): Rajan, Sajan Mishra


Deepmaan Shobhit Bhavanan Bar [10:59]

Artist(s): Rajan, Sajan Mishra


Paanse Khelat Pritam Pyare [08:29]

Artist(s): Rajan, Sajan Mishra

Link:
http://www.raaga.com/channels/hindi/moviedetail.asp?mid=HD000142

Diwali Special Songs - Top,popular,devotional,spiritual,traditioal,partiotic,love,pop,remix,ghazal,music,lyrics, songs

Diwali Special Songs

Diwali Special Songs


Aai Diwali Aai Diwali

Artist(s): Zohra Ambala
Lyricist: DN. Madhok


Happy Diwali

Artist(s): Aparna, Divya, Sunidhi Chauhan, Suraj, Surthi, Vaishali
Lyricist: Vishal Dadlani


Happy Diwali (Remix)

Artist(s): Aparna, Divya, Sunidhi Chauhan, Suraj, Surthi, Vaishali
Lyricist: Vishal Dadlani


Ghar Ghar Mein Diwali Hai

Artist(s): Amirbai Karnataki
Lyricist: Pradeep


Kaise Diwali Manaen

Artist(s): Mohammad Rafi
Lyricist: Pradeep


Aai Diwali Deepon Wali

Artist(s): Khursheed
Lyricist: Swami Ramanand


Ek Woh Bhi Diwali Thi

Artist(s): Mukesh
Lyricist: Rajinder Krishan


Link:
http://www.raaga.com/channels/hindi/moviedetail.asp?mid=HC000342

anniyunu natanikRtyamulE - Top/Popular/Annamayya/annamacarya/spiritual/devotional/traditional/songs/ lyrics/Audio/videos/telugu/english

అన్నియును నతనికృత్యములే
ఎన్నియైనా నవునతడేమిసేసినను

అణురేణుపరిపూర్ణుడవలిమోమైతేను
అణువౌను కమలభవాండమైన
ఫణిశయనునికృపాపరిపూర్ణమైతే
తృణమైన మేరువౌ స్థిరముగా నపుడే

పురుషోత్తముని భక్తి పొరపొచ్చమైతే
ఎరవులౌ నిజసిరులు ఎన్నైనను
హరిమీదిచింత పాయక నిజంబైతే
నిరతి పట్టినవెల్లా నిధానములే

మదనగురునిసేవ మదికి వెగటైతేను
పదివేలు పుణ్యంబులు పాపంబులే
పదిలమై వేంకటపతిభక్తి గలితేను
తుదిపదంబునకెల్లఁ దొడవవునపుడే
anniyunu natanikRtyamulE
enniyainA navunataDEmisEsinanu

aNurENuparipUrNuDavalimOmaitEnu
aNuvaunu kamalabhavAMDamaina
phaNiSayanunikRpAparipUrNamaitE
tRNamaina mEruvau sthiramugA napuDE

purushOttamuni bhakti porapochchamaitE
eravulau nijasirulu ennainanu
harimIdichiMta pAyaka nijaMbaitE
nirati paTTinavellA nidhAnamulE

madanagurunisEva madiki vegaTaitEnu
padivElu puNyaMbulu pApaMbulE
padilamai vEMkaTapatibhakti galitEnu
tudipadaMbunakella@M doDavavunapuDESung by:Balakrishna Prasad

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

a~rimu~ri hanumaMtuDu - Top/Popular/Annamayya/annamacarya/spiritual/devotional/traditional/songs/ lyrics/Audio/videos/telugu/english


అఱిముఱి హనుమంతుడు అట్టి బంటు
వెఱపులేని రఘువీరునికి బంటు

యేలికను దైవముగా నెంచి కొలెచేవాడే బంటు
తాలిమిగలిగినయాతడే బంటు
పాలుమాలక యేపొద్దు పనిసేయువాడే బంటు
వేళ గాచుకవుండేటి వెరవరే బంటు

తను మనోవంచన లెంతటా లేనివాడే బంటు
ధనముపట్టున శుధ్ధాత్మకుడే బంటు
అనిశము నెదురు మాటాడనివాడే బంటు
అనిమొన తిరుగనియతడే బంటు

చెప్పినట్లనే నడాచినయాతడే బంటు
తప్పులేక హితుడైనాతడే బంటు
మెప్పించుక విశ్వాసాన మెలగువాడే బంటు
యెప్పుడును ద్రోహిగాని హితుడే బంటు


a~rimu~ri hanumaMtuDu aTTi baMTu
ve~rapulEni raghuvIruniki baMTu

yElikanu daivamugA neMchi kolechEvADE baMTu
tAlimigaliginayAtaDE baMTu
pAlumAlaka yEpoddu panisEyuvADE baMTu
vELa gAchukavuMDETi veravarE baMTu

tanu manOvaMchana leMtaTA lEnivADE baMTu
dhanamupaTTuna SudhdhAtmakuDE baMTu
aniSamu neduru mATADanivADE baMTu
animona tiruganiyataDE baMTu

cheppinaTlanE naDAchinayAtaDE baMTu
tappulEka hituDainAtaDE baMTu
meppiMchuka viSwAsAna melaguvADE baMTu
yeppuDunu drOhigAni hituDE baMTu

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

aMdariki sulabhuDai aMtarAtma - అందరికి సులభుడై అంతరాత్మ


అందరికి సులభుడై అంతరాత్మ యున్నవాడు
యిందునే శేషగిరిని యిరవై విష్ణుడు

యోగీశ్వరుల మతినుండేటి దేవుడు క్షీర -
సాగరశాయియైన సర్వేశుడు
భాగవతాధీనుడైన పరమపురుషుడు
ఆగమోక్తవిధులందు నలరిననిత్యుడు

వైకుంఠమందునున్న వనజనాభుడు పర-
మాకారమందునున్న ఆదిమూరితి
ఆకడసూర్యకోట్లందునున్న పరంజ్యోతి
దాకొన బ్రహ్మాండాలు ధరించిన బ్రహ్మము

నిండువిస్వరూపమై నిలిచినమాధవుడు
దండివేదంతములు వెదకే ధనము
పండిన కర్మఫలము పాలికివచ్చినరాసి
అండనే శ్రీవేంకటేశుడైన లోకబంధుడు


aMdariki sulabhuDai aMtarAtma yunnavADu
yiMdunE SEshagirini yiravai vishNuDu

yOgISwarula matinuMDETi dEvuDu kshIra -
sAgaraSAyiyaina sarwESuDu
bhAgavatAdhInuDaina paramapurushuDu
AgamOktavidhulaMdu nalarinanityuDu

vaikuMThamaMdununna vanajanAbhuDu para-
mAkAramaMdununna AdimUriti
AkaDasUryakOTlaMdununna paraMjyOti
dAkona brahmAMDAlu dhariMchina brahmamu

niMDuviswarUpamai nilichinamAdhavuDu
daMDivEdaMtamulu vedakE dhanamu
paMDina karmaphalamu pAlikivachchinarAsi
aMDanE SrIvEMkaTESuDaina lOkabaMdhuDu


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

anniTA jANaDu alamElumaMgapati - Top/Popular/Annamayya/annamacarya/spiritual/devotional/traditional/songs/ lyrics/Audio/videos/telugu/english


అన్నిటా జాణడు అలమేలుమంగపతి
పన్ని నీకు మేలువాడై పరగివున్నాడు

పట్టినదే పంతమా పతితోడ నీకిప్పుడు
యిట్టె నిన్ను వేడుకోగా నియ్యకోరాదా
వొట్టి యప్పటినుండి నీవొడి వట్టుకొన్నవాడు
గట్టువాయ తనమేల కరగవే మనసు

చలములే సాదింతురా సారెసారెనాతనితో
బలిమి బిలువగాను పలుకరాదా
కలపుకోలు సేసుక కాగిలించుకున్నవాడు
పులుచుదనములేల పెనగవే రతిని

చేరి ఇట్టె బిగుతురా శ్రీవేంకటేశ్వరునితో
మేరతో నిన్నేలగాను మెచ్చగరాదా
యీరీతి నిన్ను పెండ్లాడె యెడయెక వున్నవాడు
వీరిడితనకులేల వెలయవే మరిగి

anniTA jANaDu alamElumaMgapati
panni nIku mEluvADai paragivunnADu

paTTinadE paMtamA patitODa nIkippuDu
yiTTe ninnu vEDukOgA niyyakOrAdA
voTTi yappaTinuMDi nIvoDi vaTTukonnavADu
gaTTuvAya tanamEla karagavE manasu

chalamulE sAdiMturA sAresArenAtanitO
balimi biluvagAnu palukarAdA
kalapukOlu sEsuka kAgiliMchukunnavADu
puluchudanamulEla penagavE ratini

chEri iTTe biguturA SrIvEMkaTESwarunitO
mEratO ninnElagAnu mechchagarAdA
yIrIti ninnu peMDlADe yeDayeka vunnavADu
vIriDitanakulEla velayavE marigi

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

adivO kanugonu madi yokate - Top/Popular/Annamayya/annamacarya/spiritual/devotional/traditional/songs/ lyrics/Audio/videos/telugu/english


అదివో కనుగొను మది యొకతె
యెదుటనె నెలకొనె నిది యొకతె

తేటల మాటల తెరలదె కట్టీ
గాటుకకన్నుల కలికొకతె

జూటరిచూపులఁ జొక్కులు చల్లీ
నీటుగర్వముల నెలతొకతె


ముసిముసినవ్వుల మోపులుగట్టీ
రసికుడ నీపై రమణొకతె

కొసరుల కుచములఁ గోటలు వెట్టీ
మిసమిస మెఱుగుల మెలుతొకతె


కాయజకేలికి కందువ చెప్పీ
చాయలసన్నల సతి యొకతె

యీయెడ శ్రీవేంకటేశ కూడి నిను
వోయని మెచ్చీ నొకతొకతె


adivO kanugonu madi yokate
yeduTane nelakone nidi yokate

tETala mATala teralade kaTTI
gATukakannula kalikokate
jUTarichUpula@M jokkulu challI
nITugarvamula nelatokate

musimusinavvula mOpulugaTTI
rasikuDa nIpai ramaNokate
kosarula kuchamula@M gOTalu veTTI
misamisa me~rugula melutokate

kAyajakEliki kaMduva cheppI
chAyalasannala sati yokate
yIyeDa SrIvEMkaTESa kUDi ninu
vOyani mechchI nokatokate

Composed and sung by Nedunuri Krishnamurthy

Learn English Vocabulary & Help the Poor| Vocaulary |<><><><><>Free download annamayya annamacarya top popular audio video songs lyrics music sung by bala subrahmanyam murali krishna prasad mangalampalli priya sisters nitya santoshini sobha raju SP sailaja etc