Learn English Vocabulary & Help the Poor| Vocaulary |<><><><><>Free download annamayya annamacarya top popular audio video songs lyrics music sung by bala subrahmanyam murali krishna prasad mangalampalli priya sisters nitya santoshini sobha raju SP sailaja etc

Annamayya Lyrics - Main Index

Annamayya Lyrics: Telugu/ English - Index - |A| B| C | D | E | G | H | I| J | K | L | M | N | O | P | R | S | T |U | V | Y |


విషయ సూచిక:| | | | | | | ఋ | | | | | | | | ఖ | | | | | | ఝ | ట | ఠ | | ఢ | ణ | | థ | | | | | | | | | | | | | | | | | ళ | ఱ |

 1. అంగన లీరె యారతులు
 2. అంగన యెట్టుండినా నమరుగాక
 3. అంగనలాల మనచే నాడించుకొనెగాని
 4. అంగన నిన్నడిగి రమ్మనె
 5. అంగడి నెవ్వరు నంటకురో
 6. అంతయు నీవే హరి
 7. అంతర్యామి అలసితి సొలసితి
 8. అంతరంగమెల్ల శ్రీహరికి
 9. అంతరంగమెల్ల శ్రీహరికి ఒప్పించకుంటె
 10. అంతరుమాలినయట్టి అధములాల
 11. అంతటనె వచ్చికాచు
 12. అంటబారి పట్టుకోరే
 13. అందులోనె వున్నావాడు ఆది
 14. అందరుమాలినయట్టిఅధములాల
 15. అందరివలెనే వున్నాడాతడా
 16. అందరికి నెక్కుడైన
 17. అందరికి సులభుడై
 18. అందరికాధారమైన ఆది
 19. అందరి బ్రదుకులు నాతనివే
 20. అందాకదాదానే అంతుకెక్కుడు
 21. అందరు మాలినయట్టిఆధమూలాల
 22. అందాకా నమ్మలేక అనుమానపడు దేహి
 23. అంచిత పుణ్యులకైతే హరి
 24. అడుగరే యాతనినే
 25. అడుగవయ్యా వరములాపె
 26. అచ్చుత మిమ్ముదలచేయంతపని వలెనా
 27. అతడు భక్తసులభు డచ్యుతుడు
 28. అతడెవ్వాడు
 29. అతడే సకలము అని భావింపుచు
 30. అతడే యెరుగును
 31. అతడే పరబ్రహ్మం
 32. ఆతడే సకలవ్యాపకు
 33. అతని దోడితెచ్చినందాకా
 34. అతని కొక్కతెవే
 35. అతని గూడినప్పుడే
 36. ఆతుమ సంతసపెట్టుటది
 37. అతిసులభం బిది యందరిపాలికి
 38. అతి సులభం బిదె శ్రీపతి శరణము
 39. అతిశయమగు సౌఖ్య
 40. అతిదుష్టుడ నే
 41. అతివ జవ్వనము
 42. అతను సంపద కంటెన
 43. ఆతనినే నే కొలిచి
 44. అతనికెట్ల సతమైతినో
 45. అతని పాడెదను అది
 46. అదివో అల్లదివో
 47. అది బ్రహ్మాణ్డంబిది
 48. అదినీకు దారుకాణము
 49. అదిగాక నిజమతంబది
 50. అదిగాక సౌభాగ్యమదిగాక
 51. అదిగో కొలువై
 52. అదివో నిత్యసూరులు అచ్యుత నీదాసులు
 53. అదివో చూడరో
 54. అదివో కనుగొను
 55. అది నాయపరాధ
 56. అదినే నెఱగనా
 57. అద్దిగా వోయయ్య నే నంతవాడనా!
 58. అదె చూడరే మోహన రూపం
 59. అదె శిరశ్చక్రములేనట్టిదేవర
 60. అదె వచ్చె నిదె
 61. అదె వాడె యిదె వీడె
 62. అదె శ్రీవేంకటపతి
 63. అదెచూడు తిరువేంకటాద్రి
 64. అహో నమో నమో
 65. అమరెగదె నేడు అన్ని
 66. అమరాంగనలదె నాడేరు
 67. అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్మంగ
 68. అమ్మెడి దొకటి అసిమలోదొకటి
 69. అహోబలేశ్వరుడు అఖిల
 70. అహోబలేశ్వరుడు అరికులదమనుడు
 71. అటుగన రోయగ దగవా
 72. అటువంటివాడువో హరిదాసుడు
 73. అటువంటి వైభవము లమర
 74. అటుచూడు సతినేర్పు లవుభళేశ
 75. అటు గుడువు మనస నీ
 76. అట్టివేళ గలగనీ దదివో
 77. అన నింకే మున్నది
 78. అనాది జగమునకౌ భళము
 79. అనాది జగములు
 80. అనరాదు వినరాదు ఆతని
 81. అనంతమహిముడవు అనంతశక్తివి నీవు
 82. అని రావణుతల లట్టలు బొందించి
 83. అనిశము దలచరో అహోబలం
 84. అన్ని మంత్రములు
 85. అన్నిజాతులు దానెయైవున్నది
 86. అన్నలంటా తమ్ములంటా ఆండ్లంటా
 87. అన్నిచోట్ల బరమాత్మవు నీవు
 88. అన్నిరాసుల యునికి యింతి
 89. అన్నివిభవముల అతడితడు
 90. అన్నిట నీ వంతర్యామివి
 91. అన్నిటా భాగ్యవంతుడవుదువయ్యా
 92. అన్నిటా జాణ వౌదువు
 93. అన్నిటా జాణడు
 94. అన్నిట నేరుపరిగా అలమేలు
 95. అన్నిటా నేరుపరి హనుమంతుడు
 96. అన్నిటా నాపాలిటికి హరి యాతడే కలడు
 97. అన్నిటా శ్రీహరిదాసుడగువానికి
 98. అన్నిటా శాంతుడైతే హరిదాసుడు
 99. అన్నిటాను హరిదాసు లధికులు
 100. అన్నిటి కెక్కుడుయీవి హరియిచ్చేది
 101. అన్నిటికి నిదె పరమౌషధము
 102. అన్నిటికి నొడయుడవైనశ్రీపతివి నీవు
 103. అన్నియు నీతనిమూల మాతడే మాపలజిక్కె
 104. అన్నియును నతనికృత్యములే
 105. అన్నియును హరినేనేయటమటాలే
 106. అన్నియును దన ఆచార్యాధీనము
 107. అనుచు నిద్దరునాడే రమడవలెనే
 108. అనుచు దేవ
 109. అనుమానపుబ్రదుకు కది
 110. అణురేణుపరిపూర్ణుడైన
 111. అణురేణు పరిపూర్ణమైన
 112. అపరాధిని నేనైనాను
 113. అపురూపమైన
 114. అప్పడు దైవాలరాయ డాదిమూలమీతడు
 115. అప్ప డుండే కొండలోన ఇప్పపూల ఏరబోతే
 116. అప్పులేని సంసార మైనపాటే
 117. అప్పులవారే అందరును
 118. అప్పుడువో నిను గొలువగ
 119. అప్పుడెట్టుండెనో
 120. అప్పటికప్పుడే కాక
 121. అప్పణిచ్చేనిదె నీకు
 122. అపుడేమనె
 123. అమరాంగనలదె ఆడేరు
 124. అయమేవ అయమేవ ఆదిపురుషో
 125. అమీదినిజసుఖ మరయలేము
 126. అయ్యో నానేరమికే అట్టే యేమని వగతు
 127. అయ్యో మాయల బొంది అందు నిండు నున్నవారు
 128. అయ్యో వారిభాగ్య మంతేకాక
 129. అయ్యో వికల్పవాదులంతటా సిగ్గువడరు
 130. అయ్యోపోయ బ్రాయము
 131. అయ్యో నేనేకా అన్నిటికంటె
 132. అయ్యో మానుపగదవయ్య
 133. అలమేలుమంగనీ వభినవరూపము
 134. అలమేలు మంగవు నీ వన్నిటా
 135. అలరులు గురియగ నాడెనదే
 136. అలర నుతించరో హరిని
 137. అలర చంచలమైన
 138. అలపు దీర్చుకోరాద
 139. అలవటపత్రశాయివైన రూప
 140. అలుకలు చెల్లవు హరి
 141. అలుక లేటికి రావే
 142. అల్లదె జవ్వని
 143. అభయదాయకుడ
 144. అబ్బురంపు శిశువు
 145. అభయము అభయమో
 146. అంతర్యామి అలసిత
 147. అక్కటా రావణు బ్రహ్మ
 148. అక్కడ నాపాట్లువడి
 149. అక్కలాల చూడుడందరును
 150. అక్కరకొదగనియట్టియర్థము
 151. అవునయ్య నీ సుద్దు
 152. అవి యటు భావించినట్లాను
 153. అవియే పో నేడు
 154. అవధారు రఘుపతి అందరిని
 155. అవధారు దేవ
 156. అస్మదాదీనాం అన్యేషాం
 157. అరుదరుదు నీమాయ
 158. అరుదరుదీగతి
 159. అరిదిసేతలే చేసి
 160. అరయశ్రావణ బహుళాష్టమి
 161. అరసినన్ను
 162. అఱిముఱి హనుమంతుడు

Learn English Vocabulary & Help the Poor| Vocaulary |<><><><><>Free download annamayya annamacarya top popular audio video songs lyrics music sung by bala subrahmanyam murali krishna prasad mangalampalli priya sisters nitya santoshini sobha raju SP sailaja etc